Home Publications Words Atelier EN Atelier NL Odds & Ends Contact
Share via e-mail

ENGLISH: Aim and overview contents - About - Copyright - Share with Care (PDF) - NEDERLANDS: Doel en overzicht v/d inhoud - Site Info - Copyright - Delen met zorg (PDF) - Maranatha - Maran Atha - Marana Tha +motto: Sharing the word of God -

Exploring the riches of the Orthodox Christian Tradition, finding inspiration in the Biblical and Patristic word. Bilingual/tweetalig: EN / NL
Introductie en verdieping in de rijkdommen van de Orthodoxe Traditie

Quote (+PDF):

If wisdom’s ways you wisely seek, Five things observe with care. To whom you speak, Of whom you speak, And how, and when, and where.

+ Laura Ingalls Wilder, “Little Town on the Prairie”


Let vijfmaal op voordat gij praat,wanneer ge ‘t pad der wijsheid gaat.Zie altijd weer met aandacht toe: Met wie gij spreekt, van wie gij spreekt, en waar, wanneer, en hoe.

+ vrij vertaald naar het Engels (bron: Laura Ingalls Wilder, “Little Town on the Prairie”)


Page title & additional keywords:

MARANATHA HOUSE - Sharing the word of God

Home page / pagina - Recent/recently - new/nieuw/nieuwe - aanwinst

Zomer/Summer, Herfst/Autumn, Winter, Lente/Spring, AD,
About this site & it’s author / Over deze site en de auteur

Aan de wijnstok / On the vine, Het woord Gods, Gods woord, het goddelijk woord

> download PDF for free/gratis


Page quote:

Zie de Bruidegom komt te middernacht

+ Mesynyktikon, cf. Mt.25:6

Behold the Bridegroom cometh in the middle of the night

+ Mesonyktikon, cf. Matthew 25:6


General keywords for this site:

God, Jesus Christ, Jezus Christus, Heilige Geest, Holy Spirit, grace, genade, Christian, Christelijk, Christen, Faith, Geloof, Orthodox Tradition, Orthodoxe Traditie, Orthodox Church, Orthodoxe Kerk, kerkelijk jaar, liturgisch, Kerk, Church, Services, Diensten, Goddelijke Liturgie, Divine Liturgy, Holy Scripture, Heilige Schrift, Bible, Bijbel, Gospel, Evangelie, Nieuw Testament, Nieuwe Testament, New Testament, Old Testament, Oude Testament, Prayer, Gebed, Heilige Vaders, Orthodoxe Vaders, Sayings of the Fathers, Vaderspreuken, uitspraken, patristic, patristiek, words, woorden, inspiration, inspiratie, encouragement, bemoediging, troost, consolation, archimandrite Zacharias, archimandriet Zacharias, archim. Zacharias, Zacharou, Dutch translation, Nederlandse vertaling, Anke Arnold-Lyklema, A. Arnold-Lyklema, presbytera Anke, matushka Anke, khouria Anke, publicaties, publications, uitgaven,

Onder de Wijnstok / Under the Vine
On this page - NL/EN

EN on the RIGHT:
Bilingual sections in English and Dutch (left). Also some Biblical & Patristic Greek.

NL aan de LINKERKANT:
Tweetalige gedeelten in het Nederlands en Engels (rechts). Soms ook wat Bijbels & Patristiek Grieks.

WELKOM

De oude Orthodox Christelijke Traditie is onverwacht rijk en een bron van vreugde en inspiratie.  Doch hoe krijgen wij toegang tot die hemelse “Schatkamer van alle goed”?

Deze website biedt materiaal ter inleiding en verdieping, vooral m.b.t. de belangrijkste steunpunten op de geestelijke weg: het gebed, de Goddelijke Liturgie en het overwegen van de Heilige Schrift.


Met liefde in Christus,
presbytera Anke

WELCOME

The ancient Orthodox Christian Tradition is full of unexpected riches, and a source of joy and inspiration. But how do we enter that heavenly “Treasury of all good”?

This website offers material by means of introduction and for further exploration, especially of the main supports on the spiritual path: prayer, the Divine Liturgy and pondering the Holy Scriptures.


With love in Christ,
presbytera Anke

Nederlands aan de linkerkant English on the right

Deze HERFST ...

Meer weten ? Beweeg de muis
over deze afbeeldingen

This AUTUMN ...

Find out more? Hover with the mouse
over these images...

Site Search

& details

> zoek-pagina / search page

BOEKEN / BOOKS

Archim. Zacharias (NL/Dutch edition)

Boeken / Books - Archim. Zacharias

VADERSPREUKEN / SAYINGS

> miniposters

Woorden / Words of Life

ATELIER ST. PACHOMIUS

Mt.4:4

NL: Atelier EN: Atelier

NL: SEIZOENEN   /   EN: SEASONS

verzameling              collection

Seasons Seizoenen

NL: DE TAAL DER TRADITIE

> artikeltjes

NL: Taal der Traditie

EN: JUST QUOTES

from Scripture

EN: Just Quotes

SPOREN
op de weg

Sporen / Traces

MARANATHA HOUSE

> Contact

NL/EN: Contact

TRACES

on the way

Sporen / Traces

Klonk bij de eerste Komst des Heren het bemoedigende woord “de tijd [der belofte] is vervuld...”, aangaande Zijn Wederkomst klinkt de aansporing “de tijd is nabij”. Dit tweeledige aspect van het leven der Kerk – zich reeds verheugend in de aanwezigheid des Heren, en tegelijkertijd uitziend naar de volheid van Zijn eeuwig Koninkrijk – klinkt ook door in de uitroep “Maranatha”. In de eeuwenlange Traditie van de Kerk werd dit doorgaans gespeld als ‘maran-atha’, d.w.z. ‘onze Heer is gekomen’. Doch variante manuscripten tonen daarnaast een betekenisvolle woordspeling: ‘marana-tha’, wat deze oude belijdenis omvormt tot een bede: “Onze Heer, kom!”

Profetieën over de laatste dagen spreken over een bijzonder soort hongersnood, nl. de honger naar het woord Gods. In onze dagen worden wij weliswaar overspoeld met een overvloed aan woorden van allerlei soort, maar hoe weinig daarvan beantwoordt aan de diepste noden van hart en ziel. Geconfronteerd met deze realiteit, en levend met het verlangen naar het woord Gods, groeide de wens deze schat te delen – naar de mate van onze mogelijkheden, hoe beperkt die ook zijn – in de vreugde dat Hij inderdaad gekomen is, en in het verlangen naar Zijn Wederkomst: Maranatha!

While at the first Coming of the Lord the encouraging word resounded, ‘the time [of the promise] is fulfulled’, concerning his Second Coming resounds the exhortation, ‘the time is near’. This twofold aspect of the life of the Church – already rejoicing in the presence of the Lord, and at the same time looking forward to the fulness of His eternal Kingdom – is also reflected in the exclamation ‘Maranatha’. Through the long ages of the Tradition of the Church this has usually been spelled ‘maran-atha’, i.e. ‘Our Lord has come’. But variant manuscripts show also another, meaningful word-play: ‘marana-tha’, which changes this old confession of faith into a prayer: ‘Our Lord, come!’

Prophecies concerning the last days speak about a particular kind of famine, namely the famine of the word of God. And in our days, although we are being inundated with a flood of words of all sorts, how few of those answer to the deepest needs of heart and soul. Confronted with this reality, and living with the longing for the word of God, the wish grew to share this treasure – to the measure of our possibilities, limited though they are – in the joy that He has come indeed, and in the longing for His Coming Again: Maranatha!

Maran atha - marana tha!


Bij het ontwerpen van de oorspronkelijke website leek het niet meer dan natuurlijk lezers aan te moedigen om wat hen inspireerd ook met anderen te delen. Doch van officiele zijde werden wij geinformeerd dat het gebruik van sociale media in dit opzicht problematisch kan zijn: Zulke netwerk-diensten claimen soms rechten (aangaande gebruik & verspreiding van vermelde informatie) die veel verder gaan dan men in het normale sociale verkeer zou verwachten. Dus een kleine waarschuwing lijkt hier wel op z’n plaats.

Hierbij daarom enerzijds de uitnodiging al wat u op deze website inspireert van harte te delen met uw vrienden en bekenden. Doch anderzijds het verzoek met zorg om te springen met het hier geboden materiaal - zowel vanwege het copyright van de betrokkenen, als m.b.t. onderwerpen en/of details die weliswaar openbaar zijn, maar daarmee nog niet geschikt voor elk soort gebruik!

Zoals een oude versje luidt (met dank aan Laura Ingalls Wilder; hier ook in PDF):

Let vijfmaal op voordat gij praat,
wanneer ge ‘t pad der wijsheid gaat.
Zie altijd weer met aandacht toe:
Met wie gij spreekt,
van wie gij spreekt,
en waar, wanneer, en hoe.

(bewerkt naar een vrije vertaling van de Engelse tekst in: “Little Town on the Prairie”)


DELEN VIA E-MAIL

Een manier om hetgeen ons inspireert op meer directe en controleerbare wijze te delen, is via onze persoonlijke email-contacten. Dit kan gemakkelijk via de email-button, links onderaan op de meeste pagina’s:

Klik hierop en sta toe dat uw email- programma geopend wordt. Dit creëert een nieuw bericht, dat automatisch het juiste web-adres vertoont van de desbetreffende pagina. Voeg er uw eigen bericht aan toe, waarna u de email op de gebruikelijke wijze kunt verzenden.

Terzijde: Met excuses voor de volgende herinnering, maar … ook in dit opzicht is het niet meer dan beleefd, zorg te dragen ‘met wie, van wie, en waar, wanneer en hoe’.

* presbytera Anke


When designing the original website it had seemed no more than normal to encourage readers to share with others whatever inspires them. However, we were officially informed that the use of social media can be problematic in this respect: Such network-services sometimes claim rights (about using and spreading information posted) that go much further than one would expect in normal social exchange. So a little warning seems appropriate at this point.

Here, therefore, on the one hand the invitation to share with all your heart whatever inspires you on this website with your ‘friends and relations’. But on the other hand, the request to be careful how you handle any such material - on account of copyright, as well as concerning subjects and/or details which may be public, but thereby not necessarily for any kind of use!

As an old poem puts it (with thanks to Laura Ingalls Wilder; here also in PDF):

If wisdom’s ways you wisely seek,
Five things observe with care.
To whom you speak,
Of whom you speak,
And how, and when, and where.

(Written down by Ma Ingalls, as related in Laura’s book ‘Little Town on the Prairie’)


SHARING BY EMAIL

One way to share what inspires us in a more direct way and with more control, is via our personal email-contacts.This can be done easily with the email-button, bottom left on most pages:  

Click this and allow that your email program will be opened. This creates a new message which will automatically show the correct web-address of that actual page, to which you can add your own message. Then you can send your email in the usual way.

Aside: Begging your pardon for the following reminder, but … also in this respect, it is no more than basic politeness to be careful ‘to whom, of whom, and how, and when, and where’.

* presbytera Anke


Sharing with care Delen met zorg
Share via e-mail
About this site & its author

VOORPORTAALTJE 'ONLINE'

Deze website is het werk van een Orthodox Christen, presbytera of, als u de voorkeur geeft aan het Russisch, matushka Anke Arnold-Lyklema. Voor ‘de wereld’ een Nederlandse, gehuwd met een Engelsman. De laatste jaren woonachtig op Cyprus, alwaar haar echtgenoot de zegen geniet te dienen onder het omophorion van metropoliet Athanasios van Limassol, als 'ephimerios' (vaste priester) van het heilig klooster "Panagia Amasgou", één van de kleine vrouwenkloosters alhier.

Over de jaren, in het bijzonder in contact met de traditionele Orthodoxe wereld en verschillende Orthodoxe kloosters en kloosterlingen, verdiepte zich het besef van de unieke Schat van de Orthodoxe Kerk. Zoals hierboven genoemd, bij de toelichting van de naam Maranatha, groeide de wens deze rijkdommen te delen.

In dat verband dient deze website als een kleine introductie, een voorportaaltje 'online', voor wie op zoek is naar inspiratie uit de oude Christelijke Traditie.


A TINY PORCH ONLINE

This website is the work of an Orthodox Christian, presbytera or, if you prefer the Russian, matushka Anke Arnold-Lyklema. For ‘the world’ a Dutch woman, married to an Englishman. These last years living in Cyprus, where her husband enjoys the blessing to serve under the omophorion of Metropolitan Athanasios of Limassol, as 'ephimerios' (assigned priest) to the holy monastery of 'Panagia Amasgou', one of the small convents here.

Through the years, especially in contact with the traditional Orthodox world and various Orthodox monasteries and monastics, the awareness deepened of the unique Treasure of the Orthodox Church. As mentioned above, in the comments on the name Maranatha, the wish grew to share these riches.

In that respect this website serves as a little introduction, a tiny porch 'online', for whoever is seeking for inspiration from the old Christian Tradition.

MH logo & site design © A. Arnold-Lyklema  

BEHOLD, the BRIDEGROOM cometh   in the middle of the night ... ZIE, de BRUIDEGOM komt   te middernacht ... + Mesonyktikon, cf. Mt.25:6
MARANATHA HOUSE + sharing the word of God +